uwaga-stypendia-543079.jpg

Regulamin przyznawania jednorazowego stypendium Prezydenta Miasta Gdańska dla uczniów szczególnie uzdolnionych.

Drodzy uczniowie/absolwenci,

rusza nabór wniosków o przyznanie jednorazowego stypendium Prezydenta Miasta Gdańska.

Uczniowie, w tym tegoroczni absolwenci mogą ubiegać się o przyznanie jednorazowego Stypendium Prezydenta Miasta Gdańska za szczególne osiągnięcia na polu naukowym, sportowym, artystycznym.

Wniosek stanowiący załącznik do Regulaminu przyznawania jednorazowego stypendium Prezydenta Miasta Gdańska wypełnia rodzic/opiekun prawny/pełnoletni uczeń i składa wraz z wymaganymi dokumentami potwierdzającymi osiągnięcia ucznia w sekretariacie szkoły do dnia 20 sierpnia.

Wniosek jest rozpatrywany przez Radę Pedagogiczną oraz zostaje uzupełniony przez wychowawcę ucznia. Następnie szkoła do 20 września wnosi do Prezydenta Miasta Gdańska o przyznanie jednorazowego stypendium wprowadzając dane do systemu elektronicznego przeznaczonego do realizacji procesu przyznawania jednorazowych stypendiów.

Dane z wniosków są składane elektronicznie, co nie wymaga potwierdzenia w wersji papierowej, zatem wnioski można składać w sekretariacie w wersji papierowej albo wysłać drogą elektroniczną na sekretariat@zsakhu.edu.gdansk.pl.

Bardzo prosimy o dokładne zapoznanie się z warunkami ubiegania się o stypendium określonymi w regulaminie na stronie UM (tam również znajduje się wzór wniosku)

https://www.gdansk.pl/urzad-miejski/wydzial-edukacji/stypendia-i-pomoc-materialna-dla-gdanskich-uczniow,a,12706

Stypendia Marszałka Województwa Pomorskiego

22 kwietnia 2024 roku Sejmik Województwa Pomorskiego podjął uchwałę nr 800/LXIV/24 w sprawie określenia szczegółowych warunków, form, zakresu oraz trybu udzielania pomocy w ramach Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierających naukę na terenie województwa pomorskiego. Przewidziano trzy rodzaje stypendiów:

1)     Stypendia Marszałka Województwa Pomorskiego finansowane z budżetu województwa pomorskiego (Regulamin stanowi załącznik nr 1 do uchwały); (stypendia „budżetowe” w zakresie edukacji ogólnej) – nabór wniosków do 15 lipca 2024 roku [rozpocznie się wkrótce],

2)     Stypendia Marszałka Województwa Pomorskiego w ramach projektu „Regionalny program wyrównywania szans edukacyjnych uczniów pomorskich szkół” współfinansowanego ze środków unijnych (Regulamin stanowi załącznik nr 2 do uchwały);(stypendia „unijne” w zakresie edukacji ogólnej) – nabór wniosków do 15 lipca 2024 roku [rozpocznie się wkrótce],

3)     Stypendia Marszałka Województwa Pomorskiego w ramach projektu „Regionalne wsparcie rozwoju szkolnictwa zawodowego” współfinansowanego ze środków unijnych (Regulamin stanowi załącznik nr 3 do uchwały) (stypendia „unijne” dla uczniów szkół zawodowych) – nabór wniosków do 15 lipca 2024 roku [rozpocznie się wkrótce].

Rozpoczęcie naboru wniosków o przyznanie ww. stypendiów Marszałka Województwa Pomorskiego planowane jest w drugiej połowie czerwca 2024 roku (informacja pojawi się na stronie https://des.pomorskie.eu/).

Zgodnie z powyższym w regulaminach przyznawania stypendiów w ramach projektów unijnych, jako jeden z wymogów formalnych, warunkujących możliwość wnioskowania o stypendium, określono kryterium związane z posiadaniem przez rodzica albo pełnoletniego ucznia aktualnej decyzji w sprawie ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego, wydanej przez organ polski.

Szczegółowe informacje zostały przesłane drogą mailową na dziennik elektroniczny.