Deklaracja dostępności: Zespół Szkół Architektury Krajobrazu i Handlowo-Usługowych w Gdańsku

dostępności Zespół Szkół Architektury Krajobrazu i Handlowo-Usługowych w Gdańsku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej niniejszej placówki.

 • Data publikacji strony internetowej: 
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Wybrane treści mogą być niezgodne z wytycznymi dla dostępności treści internetowych 2.1, w takim zakresie jak
 • Postrzegalność (m.in. brak dostępności części mediów zmiennych w czasie, częściowy brak alternatywy w postaci tekstu, brak części ułatwień w percepcji treści), Funkcjonalność (m.in. nie na wszystkich stronach występuje pełna dostępność z klawiatury, pełnej dostępności sposobów wprowadzania danych),
 • Przewidywalność (m.in. niepełna jednolitość nawigacji i identyfikacji). Część dokumentów PDF, Word, Excel, PowerPoint nie jest poprawnie odczytywana przez programy dla osób niewidzących.

Wyłączenia

 • Filmy i multimedia, które zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy. Przygotowanie ich pełnej dostępności wiązałoby się z nadmiernym obciążeniem dla podmiotu publicznego. Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Skróty klawiszowe

 • Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Dyrektor Katarzyna Dobrowolska-Ptak: sekretariat@zsakhu.edu.gdansk.pl
 • Telefon: 58 559 79 89

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Prezydent Miasta Gdańska
 • Adres: ul. Nowe Ogrody 8/12
  80-801 Gdańsk
 • E-mail: umg@gdansk.gda.pl
 • Telefon: 58 5244500

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziba przy ul. Czyżewskiego 31

W skład wchodzą - budynek główny i trzy budynki warsztatowo - dydaktyczne

Dojazd

Do Zespołu Szkół Architektury Krajobrazu i Handlowo - Usługowych w Gdańsku ul. Czyżewskiego 31 można liniami autobusowymi numer 117 (Przystanek: Czyżewskiego (n/ż) ), numer 122  (Przystanek: Górskiego ).Odległość od najbliższego przystanku autobusowego wynosi około 150 metrów.

Rozkład jazdy Transportu Miejskiego w Gdańsku znajduje się na stronie Zarządu Transportu Miejskiego

Dostępne jest także połączenie kolejowe liniami Szybkiej Kolei Miejskiej – stacja kolejowa Gdańsk Żabianka - Awfis. Czas dojścia do placówki od przystanku SKM wynosi około 5-7minut

Szczegóły na temat połączeń i rozkładów jazdy dostępne są na stronie Szybkiej Kolei Miejskiej

Szkoła posiada parking - wjazd na teren Zespołu w godz. 7.00 - 16.30 dostępny dla posiadaczy identyfikatorów oraz interesantów.

Opis ogólny budynków przy ul. Czyżewskiego 31

Budynek główny, Budynek nr 1:

 • Przed wejściem do budynku od strony parkingu znajdują się miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych oznaczone pionowo i poziomo.
 • Wejście do budynku dla interesantów od ulicy Czyżewskiego 31. Dla osób niepełnosprawnych zmotoryzowanych jest wejście dostosowane dla ich potrzeb od strony parkingu. Na parterze budynku w wejściu głównym znajduje się portiernia, sala gimnastyczna z szatniami i toaletami (w tym toaleta przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych) oraz sześć sal dydaktycznych. Sekretariat Szkoły  znajduje się na I piętrze w pokoju nr 106. Jest możliwość wejścia i uczestniczenia z psem asystującym.

Budynek warsztatowo - dydaktyczny, Budynek nr 2 (parterowy):

 • W budynku znajdują się: biblioteka, czytelnia, pracownie edukacyjne, pomieszczenie pracownicze, toalety (w tym toaleta przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych).

Budynek warsztatowo - dydaktyczny, Budynek nr 3 (parterowy):

 • W budynku znajdują się: pracownie edukacyjne, pomieszczenie pracownicze, toalety (w tym toaleta przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych).

Budynek warsztatowo - dydaktyczny, Budynek nr 4 (parterowy z poddaszem użytkowym):

 • W budynku znajdują się: pracownie edukacyjne, pomieszczenie pracownicze, toalety (w tym toaleta przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych).
 • Budynek wyposażony jest w windę.

W skład siedziby ZSAKiHU wchodzą także trzy tunele foliowe przeznaczone do celów warsztatowo - dydaktycznych.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Pomocy w kontakcie udziela Gdańskie Centrum Kontaktu, dostępne przez całą dobę pod numerem telefonu 58 52 44 500 oraz adresem e-mail kontakt@gdansk.gda.pl. Dla osób głuchych kontakt z Centrum możliwy jest także za pomocą sms na numer 500 105 115.