KLAUZULA INFORMACYJNA DLA RODZICÓW/ OPIEKUNÓW PRAWNYCH UCZNIÓW UCZĘSZCZAJACYCH DO ZESPOŁU SZKÓŁ ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU I HANDLOWO-USŁUGOWYCH W GDAŃSKU

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz

uchylenia dyrektywy 95/46/we (zwanym dalej Rozporządzenie RODO), informujemy, iż:

Administratorem Państwa danych osobowych oraz powiązanych z nimi danych osobowych ucznia jest Zespół Szkół Architektury Krajobrazu i Handlowo-Usługowych w Gdańsku, ul. Czyżewskiego 31, 80-336 Gdańsk

1. Przedstawicielem Administratora jest Dyrektor Zespołu p. Katarzyna Dobrowolska-Ptak, kontakt: k.dobrowolska-ptak@zsakhu.edu.gdansk.pl

2. Kontakt do inspektora ochrony danych: Eliza Łuczkiewicz, e-mail: iod@rodo-edu.pl

3. Państwa dane osobowe wraz z powiązanymi z nimi danymi osobowymi dziecka będą przetwarzane w celu:

a) realizacji umowy tj. uczęszczania Państwa dziecka do Zespołu – podstawą przetwarzania jest tutaj art. 6 ust. 1 lit. b) RODO oraz art. 9. ust. 2 lit. b) RODO

b) spełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, w tym wypadku podstawą przetwarzania będzie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,

c) wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym, w tym wypadku podstawą będzie art. 6 ust. 1 lit. e RODO.

4. Państwa dane osobowe oraz powiązane z nimi dane osobowe Państwa dziecka będą przechowywane na czas uczęszczania Państwa dziecka do Zespołu. Po zakończeniu przetwarzania danych osobowych w pierwotnym celu, dane będą przechowywane przez okres określony ustawowo.

5. Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie skutkować będzie brakiem możliwości realizacji umowy, tj. brakiem możliwości podjęcia nauki oraz uczęszczania do Zespołu Szkół Architektury Krajobrazu i Handlowo-Usługowych w Gdańsku.

6. Państwa dane osobowe oraz powiązane z nimi dane osobowe dziecka będą przekazywane m. in. instytucjom współpracującym z Administratorem w ramach realizacji zadań statutowych Zespołu. Ponadto Państwa dane osobowe oraz powiązane z nimi dane osobowe dziecka będą przekazywane do instytucji państwowych w wyniku wykonywania ustawowych zadań Zespołu

7. Jako Administrator Państwa danych osobowych oraz powiązanych z nimi danych osobowych dziecka, zapewniamy Państwu prawo dostępu do swoich danych oraz powiązanych z nimi danych osobowych dziecka, mogą je również Państwo sprostować, żądać ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Możecie Państwo także skorzystać z uprawnienia do złożenia wobec Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych oraz powiązanych z nimi danych osobowych dziecka, prawa do przenoszenia danych do innego administratora danych. Realizacja powyższych praw wymaga kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych.

8. Przysługuje Państwu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uznacie Państwo, że przetwarzanie przez Administratora narusza wszystkie w/w prawa.

9. Administrator nie zamierza przekazywać bez Państwa wcześniejszej zgody danych osobowych oraz powiązanych z nimi danych osobowych dziecka poza teren Unii Europejskiej lub do organizacji międzynarodowych.